Loading color scheme

Tisak i podjela izobrazno-informativne brošure

info-aktivnostiIzrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela brošura. Izrada koncepta i sadržaja s dizajnom, tiskom i podjelom brošure koja će biti edukativnog karaktera s navodima o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.
Brošura će za razliku od letka biti više prilagođena ciljanim skupinama i sadržavati će više informacija i uputa te će biti detaljnije opisani postupci potrebni za pravilno postupanje s otpadom uz prioritetno sprječavanje nastanka otpada i primarnoj selekciji otpada te kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.


Brošura će se također tiskati u obliku infografike sa što jednostavnijim dizajnom i razumljivim tekstom kako bi koristila svim ciljnim skupinama te bi ju što više građana moglo razumjeti i tim putem naučiti kako zbrinuti otpad koji sami proizvode.
Dizajn će se prioritetno usmjeriti prema jednostavnosti i vizualnom karakteru radi što jednostavnijeg i bržeg informiranja o otpadu koji nastaje te na koji način pravilno gospodariti s istim.
Upute građanima kamo sa kojom vrstom otpada biti će jasno napisane i popraćene slikama, znakovima i obilježjima vezanim uz vrste otpada kako bi građani mogli razumjeti i naučiti u koju vrstu spremnika pripada koja vrsta otpada.
Podjela brošura vršiti će se također u nekoliko navrata tijekom provedbe projekta kako bi se kod građana konstantno utjecalo na uočavanje i percepciju informacija o problemima u pogledu gospodarenja otpadom.
Ova brošura usmjerit će se na školsku djecu, žene i umirovljenike te će se distribuirati po školama i vrtićima, udrugama žena i udrugama umirovljenika, ali i svim ustanova na području općina. U planu je tiskanje 17000 brošura. Brošure će biti tiskane na 100% recikliranom papiru.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?