Loading color scheme

Letci za strane turiste s uputama za odgovorno postupanje s otpadom

Letak Cistoca KONAVLE2Informativna publikacija o odgovornom postupanju s otpadom upućivat će strane turiste na pravilno odvajanje otpada kao i ulozi svakog posjetitelja u odgovornom postupanju otpadom.  Ovaj info letak izradit će se u A4 formatu, na recikliranom papiru i biti će preveden na 3 najčešće zastupljena jezika među stranim turistima (njemački, engleski i francuski jezik).

Izradit će se 300.000 letaka koji će biti podjeljeni na ulazima u turističke centre, turistička naselja, po turističkim zajednicama, turističkim agencijama, privatnim iznajmljivačima i dr. Broj letaka procijenjen je temeljem ukupnog broja dolazaka turista u 2017. godini (cca 300.000) i procjene da je od ukupnog broja bilo oko 60% stranih turista.
Budući je turistički sektor u sve tri općine okosnica gospodarstva i među najvećimakterima u stvaranju otpada (samo u Župi dubrovačkoj godišnje se, uslijed turizma, poveća količina otpada za cca 400t) ovoj je aktivnosti posvećena dodatna pažnja pa će se i letci izraditi u tolikom broju i kontinuirano pratiti ovu ciljnu skupinu – turiste - tijekom provedbe projekta.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?